Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Enkätundersökning

Kontroversiella samhällsfrågor i undervisningen

Många lärare upplever det som svårt att undervisa om kontroversiella samhällsfrågor. Det finns inte mycket hjälp att få från tidigare forskning, eftersom få studier har gjorts i Sverige. För att bidra till mer kunskap om hur sådan undervisning kan bedrivas vill vi, skolforskare vid Umeå universitet, undersöka hur lärare i de samhällsorienterande ämnena tänker kring kontroversiella frågor i undervisningen. Med kontroversiella samhällsfrågor menar vi sådant som:

  • är särskilt omstritt och svårhanterligt i samhället,

  • det finns olika uppfattningar om (bland politiker, forskare och allmänhet), angående problemets art, orsaker och tänkbara lösningar,

  • kan vara känslomässigt laddat för människor, t ex elever i klassrummet.

Det kan t ex handla om flyktingpolitik, klimatförändringar eller sexuella övergrepp, terrorism, etnicitet, religionsutövning, jämställdhet, ursprungsfrågor, nationalism, djurrättsfrågor. Eller annat. Det vi är intresserade av är just dina erfarenheter.

Projektets övergripande syfte är att undersöka hur kontroversiella samhällsfrågor hanteras i skolämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, vilka likheter och skillnader som därvid finns mellan olika ämnen och i hur ämnena förbereder elever för deras framtida liv.

Vi inbjuder dig i egenskap av SO-lärare i årskurs 7–9 att delta i en enkätundersökning om undervisning om kontroversiella samhällsfrågor. Merparten av enkäten består av flervalsfrågor. Det finns även möjlighet att, om du vill, kommentera svaren. Deltagande är frivilligt, uppgifter som lämnas är helt anonyma och kommer endast att användas i forskningssyfte. Enkäten tar bara några minuter att besvara och vi hoppas att du vill bidra till att öka kunskapen om detta undervisningsområde.

Har du funderingar kring enkäten eller studien är du välkommen att höra av dig till Torbjörn Lindmark, torbjorn.lindmark@umu.se. Finns du på facebook hittar du information om projektet på http://www.facebook.com/ksu.umu.se.

There are 15 questions in this survey.
Frågor
1. Jag undervisar (under detta eller förra läsåret) i följande SO-ämnen i årskurs 7–9:
2. Min läraridentitet ligger främst i ämnet:
3. Jag identifierar mig som:
4. Nämn de specifika kontroversiella samhällsfrågor du behandlar i din undervisning:
5.a. Hur förhåller du dig till kontroversiella samhällsfrågor i din undervisning?
I geografi
I historia
I samhällskunskap
I religionskunskap
5.b. Kommentar:
6.a. Finns det något område som du skulle beteckna som kontroversiella samhällsfrågor som du aktivt undviker att ta upp? Vilket i så fall?
6.b. Varför undviker du i så fall att ta upp det området?
7.a. Här följer några kortfattade beskrivningar av olika klassrumsstrategier. Hur mycket tycker du att de beskrivningarna liknar ditt sätt att hantera kontroversiella samhällsfrågor?
Neutral ordförande - undviker personliga åsikter, är enbart debattledare.
Balans - presenterar olika aspekter/åsikter i en fråga så övertygande som möjligt utan att avslöja din egen uppfattning.
Djävulens advokat - tar medvetet ställning mot elevernas åsikter.
Uttalat engagemang - avslöjar dina egna åsikter i diskussionen.
Allierad - ställer dig på en elevs eller några elevers sida för att ge marginaliserade en röst.
Officiell linje - stödjer aktivt samma synsätt som skolans styrdokument uppvisar.
Annan
7.b. Kommentar (t ex om du gör olika i olika SO-ämnen):
8.a. Vilken funktion anser du att undervisning om kontroversiella samhällsfrågor har för eleven? Undervisning som omfattar kontroversiella samhällsfrågor bidrar till:
Att eleven utvecklar kunskaper och färdigheter som behövs i samhället.
Att eleven kan förstå och ta till sig samhällets rådande normer och institutioner.
Att eleven utvecklar förmåga att förhålla sig kritiskt till samhällets rådande normer och institutioner och kan skapa förändring.
Att förstå samhällsfrågor och tillsammans med andra skapa mening.
8.b. Kommentar:
9.a. Vilka möjligheter tycker du ligger i undervisning om kontroversiella samhällsfrågor?
9.b. Vilka utmaningar tycker du ligger i undervisning om kontroversiella samhällsfrågor?
10. Övriga kommentarer:
Avbryt och rensa svar